Bergteknik

- Vi kan berg!

Vi har personal med mer än 40 års erfarenhet inom bergteknik med betoning på bergmekanik samt  ingenjörsgeologi, bergteknik och sprängoptimering.

Bergteknik

- Vi kan berg!

Vi har personal med mer än 40 års erfarenhet inom bergteknik med betoning på bergmekanik samt  ingenjörsgeologi, bergteknik och sprängoptimering.

Berggruppen hos Rockplan har långa erfarenheter av att projektera och förverkliga krävande bergkonstruktioner i bergrum och dagbrott. Teamet har erfarenheten från flera olika projekts utredningar och handlingar angående byggbarhet och riskvärdering, vilket krävs vid beslutsfattande, viktiga teknisk-ekonomiska designval under skissfasen och för att säkra planer under byggskedets projektering.

Vi tillhandahåller följande tjänster inom området:
 
• Ingenjörsgeologi och bergmekanik

• Bergkvalitetsbedömning

• Statusbedömning av tunnlar och bergrum

• Stabilitetsanalyser

• Bergteknisk rådgivning

• Bergklassificering

• Dimensionering och projektering av bergförstärkningar

• Sprängteknik och injektering