Fastighetsbesiktningar (Syneförrättningar)

I samband med vibrationsalstrande verksamhet som till exempel sprängning, pålning, schaktning eller packning så tillhandahåller vi syneförättning/fastighetsbesiktning. Vi utför för- och efterbesiktningar och även mellanbesiktningar vid längre uppehåll eller ifall ett gränsvärde överstigits under projektets gång.
 
•  Syneförrättningarna dokumenteras enligt Svensk Standard för vibration och stöt:
SS 460 48 60

•  All dokumentation arkiveras 10 år i säkert förvar och kopior på besiktningsprotokoll och dokument lämnas till er i samband med syneförrättningarna.

•  Vi kan upptäcka dokumentera redovisa förändringar i fastigheter som eventuellt kan inträffa vid sprängning, pålning samt övriga vibrationsalstrande arbete.

•  Vi har som målsättning och ledord att alltid ha en god dialog med kunden och vi uppskattas för vår förmåga att snabbt vara tillhands och kunna bistå med vår hjälp vid eventuella uppstådda situationer.

•  Genom vårt samarbete med ackrediterade sotare, erbjuder vi besiktning/provtryckning av fastighetens rökkanaler.

Kontakt gärna oss om du har frågor kring syneförättningar eller besiktning av rökkanaler.