Title

Riskanalys

Vid planering av projekt där vibrationsalstrande arbete ska förekomma görs en riskanalys för att minimera risken för skador på omkringliggande byggnader. I riskanalysen framgår bland annat vilket område som ligger inom riskzonen, samt vilka riktvärden som gäller för vibrationer. Även inventering av känslig utrustning och inventarier som kan behöva vibrationsdämpas kan omfattas av riskanalysen.

Riskanalysen är ditt underlag för att kunna utföra ett säkert och effektivt arbete. I samband med sprängningsarbeten i närhet av byggnader och anläggningar behövs korrekta riskanalyser. Våra duktiga konsulter med mångårig erfarenhet utreder och dokumenterar riskerna noggrant och metodiskt.

Under projektet finns vi till hands för att stödja i beslut och bedömningar.

Riktvärden för sprängnings-inducerande vibrationer i byggnader sätts enligt standard SS 460 48 66  och hänsyn tas till förhållanden på platsen, grundläggning och konstruktion.