Title

Skadeutredning

Rockplan utför skadeutredningar för påtalade skador orsakade av fukt, byggfel och vibrationer.

Påtalade skador i omgivningen

Ibland kan det uppstå skador på hus, som till exempel sprickor eller sättningar. För att kunna avgöra om skadorna uppkommit på grund av till exempel ett närliggande byggnadsarbete görs en skadeutredning.

Vid skadeutredningen görs en bedömning av skadans art och eventuella orsaker. I skadeutredningen tar man hänsyn till relevanta förhållanden, exempelvis geologi och topografi, samt byggnadens grundläggning, byggnadsmaterial, byggnadssätt, ålder, allmänna skick och standard.

Utlåtandet från en skadeutredning innehåller en saklig bedömning av skadeorsaker och ansvarsfördelning. Den kan även omfatta åtgärdsförslag samt en försäkringsmässig värdering eller kostnadsberäkning för skadans åtgärdande.